Przejdź do głównej zawartości strony

WYKONANIE EKSPERTYZ CZTERECH OBRAZÓW

NAZWA ZADANIA: Wykonanie ekspertyz czterech obrazów: „Portret filozofa” Jusepe (José) de Ribera, „Święta Anna Samotrzeć” Albrecht Dürer, „Kalafior i granaty” Pierre-Auguste Renoir, „Portret Pierre’a Renoira, syna artysty” Pierre Auguste Renoir

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  287 478  zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 287 478 zł

RODZAJ DOTACJI: Dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

OPIS ZADANIA: Celem zadania są prace naukowe nad Kolekcją im. Jana Pawła II, która stanowi bogaty zbiór malarstwa późnośredniowiecznego, nowożytnego, XIX i XX wieku. Jest to ponad 400 obiektów, których wartość stanowi sferę wyłącznie domniemań. Do tej pory kwestia Kolekcji była przedmiotem dyskusji opartych na silnych tonach emocjonalnych – z jednej strony znalazły się głosy wypowiadające się na jej temat bezkrytycznie, wartościując ją bardzo wysoko, z drugiej – zupełnie ją deprecjonując i sprowadzając ją do roli zbioru kopii. W efekcie od trzydziestu lat Kolekcja pozostaje niedostępna dla zwiedzających, stając się poniekąd galerią obiektów porzuconych. Tymczasem pierwsza ewaluacja zbiorów pozwala domniemywać, że w Kolekcji znajdują się obiekty cenne, zabytki i dobra kultury o wartości muzealnej, których przebadanie, udostępnienie i konserwacja staje się obowiązkiem wynikającym z odpowiedzialności za polskie zbiory.

Interdyscyplinarny zespół badawczy z Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych przy Muzeum Narodowym w Krakowie przebadał cztery obiekty. Przeprowadzono kompleksową analizę historyczno-stylistyczną oraz analizę technologiczno-materiałową, w tym badania fizykochemiczne obrazów. Efektem mają być ekspertyzy określające prawidłowe atrybucje badanych obiektów.

Obraz Główny: