Przejdź do głównej zawartości strony

Deklaracja dostępności

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu WWW.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Alicja Włodarska.
 • E-mail: m.wlodarska@mt514.pl
 • Telefon: +48 22 308 14 91

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
 • Adres: Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa
 • E-mail: sekretariat@mt514.pl
 • Telefon: +48 22 308 14 91

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Muzeum, Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa

 1. Biuro Muzeum znajduje się na pierwszym piętrze w budynku ROBYG Business Center, przy Al. Rzeczypospolitej 1. Wejście główne do budynku znajduje się przy Alei Rzeczypospolitej 1 od strony ul. Herbu Janina, klatka B. Przy wejściu do klatki znajduje się podjazd dla wózków;
 2. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia B;
 3. Budynek zapewnia dostęp do około 125 podziemnych miejsc parkingowych, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych. W sąsiedztwie znajdzie się również 5-piętrowy parking naziemny, liczący ok. 600 miejsc postojowych;
 4. Na I piętrze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych;
 5. Na ciągach komunikacyjnych w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp., korytarze w budynku są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością. Na piętra budynku można dostać się po schodach lub windą poruszającą się pomiędzy wszystkimi poziomami;
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.;
 9. W budynku nie ma zapewnionej usługi tłumacza języka migowego;
 10. Dojazd samochodem do Dworca Centralnego oraz do Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina zajmuje ok. 20 minut. W odległości ok. 550 metrów od wejścia głównego do budynku ROBYG Business Center znajduje się przystanek ZTM – Branickiego 02, z którego odjeżdżają niskopodłogowe autobusy linii 217 oraz 522.

Ekspozycja Główna Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
Adres: ul. Hlonda 1, 02-972 Warszawa

 1. Ekspozycja Główna Muzeum znajduje się na wysokości 8 piętrze w budynku Świątyni Opatrzności Bożej (ŚOB), na ulicy Prymasa Augusta Hlonda 1;
 2. Wejście główne na Ekspozycję mieści się północno-zachodniej części budynku, od strony placu północnego budynku ŚOB;
 3. Na parterze, na wprost od wejścia znajdują się kasy oraz bramki wejściowe obrotowe oraz bramka uchylna dla inwalidów. Taki sam zestaw bramek znajduje się na wyjściu;
 4. W budynku Muzeum znajdują się windy;
 5. Na parkingu znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. Wjazd na parking mieści się od strony ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, zaś wyjazd od strony ul. Sejmu 4-letniego;
 6. Na ciągach komunikacyjnych w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp. Korytarze w budynku są przystosowane do poruszania się osób z niepełnosprawnością;
 7. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 8. W budynku Muzeum znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych;
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących;
 11. W budynku nie ma zapewnionej usługi tłumacza języka migowego;
 12. Dojazd samochodem do Dworca Centralnego oraz do Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina zajmuje ok. 20 minut. W odległości ok. 200 metrów od wejścia głównego do Muzeum znajduje się przystanek ZTM – Świątynia Opatrzności Bożej 01 (w kierunku Wilanowa) i Świątynia Opatrzności Bożej 02 (w kierunku Centrum), z którego odjeżdżają niskopodłogowe autobusy linii 217 oraz 522.

Oddział Kolekcja im. Jana Pawła II
Adres: Pl. Bankowy 1a, 00-139 Warszawa

 1. Oddział Kolekcja im. Jana Pawła II mieści się przy pl. Bankowym 1a. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Elektoralnej;
 2. Na ciągach komunikacyjnych w budynku występują przeszkody architektoniczne w postaci progów, uskoków itp. W budynku występują schody. Budynek nie posiada windy. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko parter Oddziału;
 3. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Dostępny jest parking miejski na pl. Bankowym i przy ul. Elektoralnej;
 4. Przystanki komunikacji miejskiej (metro, tramwaje, niskopodłogowe autobusy) znajdują się w odległości ok. 175 m od Oddziału;
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 6. W Oddziale nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących;
 9. W budynku nie ma zapewnionej usługi tłumacza języka migowego;
 10. Obecnie Oddział nie jest udostępniany do zwiedzania.